SS=Stainless Steel= Thép không rỉ (inox)
Domed Bezel=niềng bầu trơn không khía
WG= White Gold= vàng trắng
Roman marker= cọc số chsố La Mã
Stick marker= cọc sgạch thông thường
Arabic numbers= cọc shọc trò
RG=Rose gold= PG=Pink Gold=Vàng hồng
YG=Yellow Gold= Vàng vàng
Baguette Diamonds= kim cương cắt giống dạng hình khối chnhật
MOP-Diamonds=MOP-Dia=Mother-Of-Pearl Diamonds= mặt scẩn ngọc trai + kim cương
Waves-Diamonds= mặt skim cương đính lượn sóng
Champagne Jubilee-Diamonds=mặt smàu vàng rượu Champagne vi tính đính kim cương
Meteorite= mặt đá thiên thạch
Ceramic=mặt men

Platinum= Bạch kim= hoàn toàn khác vàng trắng

Tridor= tên model vàng ba màu(trắng,hồng,vàng)

NA=Not Applicable=không có giá
SModels Tên model (loại niềng/loại mặt số/loại, chất liệu dây)Giá USD


114200 Air-King (SS-Domed Bezel / Blue-Orange / SS) $4950.00
114200 Air-King (SS-Domed Bezel / White / SS) $4950.00
114234 Air-King (SS-WG / Silver-Orange / SS) $6000.00
114234 Oyster Perpetual Air-king 114234
$6200.00
114270 Explorer I (SS / Black / SS)
$7750.00
115200 Date (SS / Blue / SS) $6100.00
115200 Rolex Oyster perpetual Date (SS/ Silver - Roman Markers / SS) $6100.00
115200 Rolex Oyster perpetual Date (SS/ Black - Stick Markers / SS) $6100.00
115200 Rolex Oyster perpetual Date (SS/ Silver - Stick Markers / SS) $6100.00
115200 Rolex Oyster perpetual Date (SS/ Black - Roman Markers / SS) $6100.00
115200 Rolex Oyster perpetual Date (SS/ White - Roman Markers / SS) $6100.00
115200 Rolex Oyster perpetual Date (SS/ White - Stick Markers / SS) $6100.00
115210 Date (SS-Turned Bezel / Black / SS) $6150.00
115234 Date (SS-WG-Fluted Bezel / Black-Diamonds / SS) $7950.00
115234 Date (SS-WG-Fluted Bezel / White-Diamonds / SS) $7950.00
116000 Rolex Oyster perpetual (SS/ Silver/ SS) $5200.00
116000 Rolex Oyster perpetual (SS/ Black - Arabic numbers/ SS) $5200.00
116000 Rolex Oyster perpetual (SS/ Silver - Blue center - Arabic numbers/ SS) $5200.00
116000 Rolex Oyster perpetual (SS/ Black-Arabic nambers / SS) $5200.00
116000 Rolex Oyster perpetual (SS/ Blue / SS) $5200.00
116000 Rolex Oyster perpetual (SS/ Black / SS) $5200.00
116034 Rolex Oyster perpetual (SS/ Black / SS) $6350.00
116138 Datejust (YG-Fluted Bezel / Blue / Leather) $18700.00
116138 Datejust (YG-Fluted Bezel / Brown / Leather) $18700.00
116138 Datejust (YG-Fluted Bezel / Silver / Leather) $18700.00
116138 Datejust (YG-Fluted Bezel / White / Leather) $18700.00
116138 Datejust (YG-Fluted Bezel / Blue Waves-Diamonds / Leather) $20450.00
116139 Datejust (WG-Fluted Bezel / Brown Waves-Diamonds / Leather) $20500.00
116139 Datejust (WG-Fluted Bezel / Rhodium Waves-Diamonds / Leather) $20500.00
116139 Datejust (WG-Fluted Bezel / Blue / Leather) $20500.00
116139 Datejust (WG-Fluted Bezel / Blue Index / Leather) $20500.00
116139 Datejust (WG-Fluted Bezel / Silver-Blue / Leather) $20500.00
116139 Datejust 116139 $20500.00
116188 Datejust (YG-Diamonds / Diamonds-Green / Leather) $50750.00
116188 Datejust (YG-Diamonds / Green Waves-Diamonds / Leather) $29950.00
116188 Datejust (YG-Diamonds / MOP-Diamonds / Leather) $31950.00
116189 Datejust (WG-Diamonds / Diamonds-Black / Leather) $52550.00
116189 Datejust (WG-Diamonds / Diamonds-Blue / Leather) $52550.00
116189 Datejust (WG-Diamonds / Waves-Diamonds / Leather) $29950.00
116189 Oyster Perpetual Datejust 116189 $78450.00
116189SANR Datejust (WG-Baguette Diamonds / Black White Diamonds / Rubber-Galuchat) $83850.00
116199 BBR Datejust (WG-Baguette Diamonds / Diamonds / Rubber-Galuchat) $78450.00
116200 Datejust (SS-Domed Bezel / Blue / SS) $6400.00
116200 Datejust (SS-Domed Bezel / Pink / SS) $6300.00
116200 Datejust (SS-Domed Bezel / White / SS) $6400.00
116200 Datejust (SS-Turned Bezel / Steel-Silver / SS) $6300.00
116200 Rolex Datejust (SS/ black/SS) $6300.00
116200 Rolex Datejust (SS/ Blue /SS) $6300.00
116200 Rolex Datejust (SS/ Blue /SS) $6300.00
116200 Rolex Datejust (SS/ Black /SS) $6300.00
116201 Rolex Datejust (RG-SS/ Black /RG-SS) $9950.00
116201 Rolex Datejust (RG-SS/ Silver /RG-SS) $9950.00
116201 Datejust (SS-PG-Domed Bezel / Black / SS-PG) $9950.00
116201 Datejust (SS-PG-Domed Bezel / Pink Jubilee Diamonds / SS-PG) $12100.00
116201 Oyster Perpetual Datejust 116201 $9950.00
116201G Rolex Datejust (RG-SS/ Black-Diamond /RG-SS) $12100.00
116203 Oyster Perpetual Datejust 116203 $9650.00
116203 Datejust (SS-YG / White / SS-YG) $9650.00
116203 Datejust (SS-YG-Domed Bezel / Black-Diamonds / SS-YG) $11600.00
116203 Datejust (SS-YG-Domed Bezel / Blue Circle / SS-YG) $9650.00
116203 Datejust (SS-YG-Domed Bezel / Steel-Silver / SS-YG) $9650.00
116231 Datejust (SS-PG-Fluted Bezel / Pink / SS-PG) $10000.00
116231 Datejust (SS-PG-Fluted Bezel / White-Diamonds / SS-PG) $12150.00
116231 Datejust (SS-RG / Champagne / SS-RG) $10000.00
116231 Oyster Perpetual Datejust 116231 $12150.00
116231 Oyster Perpetual Datejust 116231 $11950.00
116231 Rolex Datejust (RG-SS/Black/RG-SS) $10000.00
116231 Rolex Datejust (RG-SS/ White /RG-SS) $10000.00
116231G Rolex Datejust (RG-SS/Black-Diamonds/RG-SS) $12150.00
116231G Rolex Datejust (RG-SS/ Gray-Diamonds/RG-SS) $12150.00
116231G Rolex Datejust (RG-SS/ Blue-Diamonds/RG-SS) $12150.00
116231G Rolex Datejust (RG-SS/ Gold-Diamonds/RG-SS) $12150.00
116233 Datejust (SS-YG / MOP-Diamonds / SS-YG) $14350.00
116233 Datejust (SS-YG-Fluted Bezel / Champagne-Diamonds / SS-YG) $11850.00
116233 Datejust (SS-YG-Fluted Bezel / Champagne / SS-YG) $10100.00
116233G Rolex Datejust (YG-SS/Black-Diamonds/YG-SS) $11850.00
116233G Rolex Datejust (YG-SS/Gray-Diamonds/YG-SS) $11850.00
116233G Rolex Datejust (YG-SS/White- Roaman Numerals/YG-SS) $10100.00
116234 Rolex Datejust (SS/ Black- Roman Numerals /SS) $7550.00
116234 Rolex Datejust (SS/ White- Roman Numerals /SS) $7550.00
116234 Rolex Datejust (WG-SS/ Silver /SS) $7550.00
116234 Rolex Datejust (WG-SS/ Salmon /SS) $7550.00
116234 Rolex Datejust (WG-SS/ Black/SS) $7550.00
116234 Datejust (SS-WG / Blue / SS-WG) $7550.00
116234 Datejust (SS-WG-Fluted Bezel / Black-Silver / SS) $7450.00
116234 Datejust (SS-Fluted Bezel / Black / SS) $7450.00
116234 Datejust (SS-Fluted Bezel / Blue Jubilee / SS) $9300.00
116234 Datejust (SS-Fluted Bezel / Silver / SS) $7550.00
116234G Rolex Datejust (WG-SS/ Salmon-Diamond /SS) $9300.00
116234G Rolex Datejust (SS/ Black-Diamonds /SS) $9300.00
116234NG Rolex Datejust (WG-SS/ White-Diamond /SS) $9300.00
116234NG Rolex Datejust (SS/ MOP-Diamonds /SS) $11800.00
116238 Datejust (YG-Fluted Bezel / Champagne Jubilee-Diamonds / YG) $30450.00
116238 Datejust (YG / White / YG-Jubilee) $26200.00
116244 Rolex Datejust (WG-SS-Diamonds/Silver/SS) $13000.00
116244 Rolex Datejust (WG-SS-Diamonds/Black/SS) $13000.00
116244 Rolex Datejust (WG-SS-Diamonds/MOP/SS) $17250.00
116244G Rolex Datejust (WG-SS-Diamonds/Silver-Diamond/SS) $17250.00
116244G Rolex Datejust (WG-SS/Black-Diamond/SS) $17250.00
116244NG Rolex Datejust (WG-SS-Diamonds/MOP-Diamond/SS)
116261 Datejust Turn-O-Graph (SS-RG-Thunderbird / White / SS-RG) $10600.00
116261 Datejust Turn-O-Graph (SS-RG-Thunderbird / Silver / SS-RG) $10600.00
116261 Datejust Turn-O-Graph (SS-RG-Thunderbird / Black / SS-RG) $10200.00
116263 Datejust Turn-O-Graph (SS-YG-Thunderbird / Grey / SS-YG) $10300.00
116263 Datejust Turn-O-Graph (SS-YG-Thunderbird / Champagne / SS-YG) $9900.00
116264 Datejust Turn-O-Graph (SS / Black / SS-Jubilee) $7750.00
116264 Datejust Turn-O-Graph (SS / White / SS-Jubilee) $7750.00
116264 Datejust Turn-O-Graph (SS-Thunderbird / White / SS) $7650.00
116264 Rolex Datejust (SS-WG/ Black-Stick Markers /SS) $7750.00
116265 Rolex Datejust (SS-WG/ Blue-Stick Markers /SS) $7750.00
116333 Datejust II (YG-SS/Silver dial/YG-SS) $10800.00
116333 Datejust II (YG-SS/Gold dial/YG-SS) $10800.00
116333 Datejust II (YG-SS/Black- Roaman Numerals/YG-SS) $10800.00
116333 Datejust II (YG-SS/Black dial/YG-SS) $10800.00
116333 Datejust II (YG-SS/white dial/YG-SS) $10800.00
116334 Rolex Datejust (SS/white dial/SS) $8600.00
116334 Datejust II (SS-WG/ Black-Roman numerals /SS) $8600.00
116334 Datejust II (SS/Silver dial/SS) $8600.00
116334 Rolex Datejust (SS-WG/ Silver-Diamond markers /SS) $10350.00
116334 Rolex Datejust (WG-SS/ Blue /SS) $8600.00
116334 Rolex Datejust (WG-SS/ Black /SS) $8600.00
116400 Milgauss 116400 $7100.00
116400 Milgauss (SS / White / SS) $7150.00
116400V Milgauss (SS / Black-Green / SS) $7750.00
116505 Daytona (Everose Gold / Black) $34700.00
116505 Daytona (RG/Rose Champagne dial/RG) $34700.00
116509 Daytona (WG/Panda Dial/WG) $34700.00
116509 Daytona (WG/Silver-Red/WG) $34700.00
116509 Daytona (WG / Black-Diamonds / WG) $36350.00
116509 Daytona (WG / Black-Red / WG) $34700.00
116509 Daytona (WG / Diamonds / WG) $47850.00
116509 Daytona (WG / Meteorite / WG) $38950.00
116509 Daytona (WG / Silver-Red / WG) $34700.00
116509 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116509 $34700.00
116509NR Daytona (WG/MOP dial/WG) $38950.00
116515LN Cosmograph Daytona (Everose Gold / Brown / Leather Strap) $27650.00
116518 Daytona (YG/Panda dial /Leather) $23700.00
116518 Daytona (YG/Blue dial /Leather) $23700.00
116518 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116518 $23700.00
116518 Daytona (YG/Black dial /Leather) $23700.00
116518 Daytona (YG / MOP / Leather) $24100.00
116518 Daytona (YG / White / Leather) $23700.00
116518G Daytona (YG/Black- Diamonds /Leather) $23500.00
116518NG Daytona (YG/Brown MOP Dia /Leather) $25800.00
116519 Daytona (WG/Black-White/Leather) $25400.00
116519 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116519 $25400.00
116519 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116519 $25400.00
116519 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116519 $25400.00
116519 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116519 $29650.00
116519 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116519 $29650.00
116519 Daytona (WG / Black-Diamonds / Leather) $27050.00
116519 Daytona (WG / Meteorite / Leather) $27450.00
116519G Daytona (WG/Blue /Leather) $28900.00
116520 Daytona (SS / Black / SS) $11250.00
116520 Daytona (SS / White / SS) $11250.00
116523 Daytona (SS-YG / Grey / SS-YG) $15950.00
116523 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116523 $15950.00
116523 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116523 $15950.00
116523 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116523 $15950.00
116523 Daytona (YG-SS/Blue/YG-SS) $15950.00
116523NG Daytona (SS-YG / Dia MOP / SS-YG) $20200.00
116528 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116528 $32000.00
116528 Daytona (YG / Black / YG) $32000.00
116528 Daytona (YG / Black-Gold / YG) $32000.00
116528 Daytona (YG / White-Diamonds / YG) $33750.00
116528 Daytona (YG / MOP / YG) $34400.00
116528G Daytona (YG/Black Dia /YG) $33700.00
116528NG Daytona (YG/White MOP Dia /YG) $36250.00
116528NG Daytona (YG/Brown MOP Dia /YG) $36250.00
116528NG Daytona (YG/Gold MOP Dia /YG) $36250.00
116568 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116568 NA
116589 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116589 $100950.00
116589 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116589 $49650.00
116589 RBR Daytona (WG-Diamonds / MOP / Leather) $49650.00
116589RBR Daytona (WG/Black Dia/WG) $49650.00
116598 SACO Daytona Special Edition (YG-Diamonds-Sapphires / Leopard Diamonds / Leopard) $66550.00
116599 12SA Daytona (WG-Baguettes-Sapphires / Diamonds / Leather) $93450.00
116599 4RU Daytona (WG-Baguettes-Rubies / Diamonds / Leather) $120650.00
116599 RBR Daytona (WG-Diamonds / Diamonds-Blue / Leather) $89250.00
116599 TBR Daytona (WG-Baguettes / Diamonds / Leather) $120650.00
116610LN Submariner Date 2010 (SS / Black / SS) $8000.00
116610V Submariner Date 2010 116610V NA
116613LB Rolex Submariner Date(YG-SS/Blue dial/YG-SS) $12200.00
116613LN Rolex Submariner Date(YG-SS/Black dial/YG-SS) $12200.00
116618LB Rolex Submariner Date(YG/Blue dial/YG) $31300.00
116618LN Rolex Submariner Date(YG/Black dial/YG) $31300.00
116619LB Rolex Submariner Date(WG/ Blue Dial /WG) $34000.00
116660/98210 Sea-Dweller DEEPSEA (SS) $10650.00
116681 Oyster Perpetual Yacht-Master II ( SS-Everose Gold / White / Bracelet) NA
116688 Yacht-Master II (YG-Ceramic / White / YG) $38900.00
116689 Yacht-Master II (WG-Platinum / White / WG) $43700.00
116710 GMT-Master II (SS-Ceramic / Black-Green / SS) $7900.00
116713 GMT-Master II (SS-YG-Ceramic / Black-Green / SS-YG) $11750.00
116718 GMT-Master II (YG-Ceramic / Black-Green / YG) $29500.00
116718 GMT-Master II (YG-Ceramic / Green / YG) $29500.00
116758 Oyster Perpetual GMT-MasterII 116758 $71500.00
116758 SA GMT-Master II (YG-Diamonds-Sapphires / Black / YG) $73600.00
116758 SA GMT-Master II (YG-Diamonds-Sapphires / Diamonds / YG) $93450.00
116758 SANR GMT-Master II (YG-Diamonds-Sapphires / Black / YG-Diamonds) $117100.00
116758 SARU GMT-Master II (YG-Diamonds-Sapphires-Rubies / Black / YG) $75700.00
116759 Oyster Perpetual GMT-MasterII 116759 $69300.00
116759 SA GMT-Master II (WG-Diamonds-Sapphires / Diamonds / WG) $96850.00
116759 SANR GMT-Master II (WG-Diamonds-Sapphires / Black / WG-Diamonds) $120500.00
116759 SARU GMT-Master II (WG-Diamonds-Rubies-Sapphires / Black / WG) $79100.00
118205 Day-Date President (PG / Bronze Waves / PG) $31350.00
118205 Day-Date President (PG / Pink / PG) $31350.00
118205 Oyster Perpetual Day-Date 118205 $34050.00
118206 Day-Date President (Platinum / Ice Blue / Platinum) $55400.00
118206 Day-Date President (Platinum / Silver-Diamonds / Platinum) $55400.00
118206 Day-Date President (Platinum / MOP-Diamonds / Platinum) $55400.00
118206A Rolex Oyster perpetual Day-Date (Platinum/ Ice Blue-diamonds /Platinum) $55400.00
118208 Day-Date President (YG-Domed Bezel / Black / YG) $27000.00
118208 Day-Date President (YG / Champagne Wave / YG) $27000.00
118209 Day-Date President (WG / Blue Waves / WG) $29750.00
118209 Oyster Perpetual Day-Date 118209 $29750.00
118209 Oyster Perpetual Day-Date 118209 $29750.00
118209 Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Silver - Stick Markers /WG) $29750.00
118209 Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Silver -Roman Numerals /WG) $29750.00
118209A Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Silver - Diamonds /WG) $34050.00
118235 Oyster Perpetual Day-Date 118235 $34100.00
118235 Day-Date President (RG / Champagne-Diamonds / RG) $34100.00
118235 Day-Date President (RG / Champange / RG) $31400.00
118238 Day-Date President (YG / Champagne-Diamonds / YG) $31350.00
118238 Day-Date President (YG / Meteorite-Diamonds / YG) $36150.00
118238 Day-Date President (YG / White / YG) $28650.00
118238 Oyster Perpetual Day-Date 118238 $28650.00
118238 Oyster Perpetual Day-Date 118238 $31350.00
118238 Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG / Black- Stick Markers /YG) $28650.00
118238 Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG / White- Stick Markers /YG) $28650.00
118238A Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG / Black- Diamonds /YG) $31350.00
118238NR Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG / MOP - Roman Numerals /YG) $28650.00
118239 Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ White-Roman Numerals /WG) $31400.00
118239 Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Silver -Roman Numerals /WG) $31400.00
118239 Oyster Perpetual Day-Date 118239 $31400.00
118239 Day-Date President (WG / Rhodium-Diamonds / WG) $34100.00
118239 Day-Date President (WG / Silver-Diamonds / WG) $34100.00
118239 Day-Date President (WG / White / WG) $31400.00
118239A Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Black-Diamonds /WG) $34100.00
118239NG Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Black MOP- diamonds /WG) $36200.00
118296 Day-Date President (Platinum-Diamonds / Blue-Diamonds / Platinum) $63300.00
118296NCA Oyster perpetual Day-Date (Platinum-Diamond/ Silver MOP- diamonds /Platinum) $63300.00
118296NCA Rolex Oyster perpetual Day-Date (Platinum-Diamond/ Black MOP- diamonds /Platinum) $63300.00
118338 Day-Date President (YG-Diamonds / Black-Diamonds / YG) $40300.00
118339 Day-Date President (WG-Diamonds / Black-Diamonds / WG) $38800.00
118346 Day-Date President (Platinum-Diamonds / MOP-Diamonds / Platinum-Diamonds) $112000.00
118346 Day-Date President (Platinum-Diamonds / Blue-Diamonds / Platinum) $71700.00
118346A Rolex Oyster perpetual Day-Date (Platinum-Diamonds/ Silver-diamonds /Platinum) $71700.00
118348 Day-Date President (YG-Diamonds / Blue-Diamonds / YG-Diamonds) $112000.00
118348 Day-Date President (YG-Diamonds / Diamonds-Green / YG) $84050.00
118348 Day-Date President (YG-Diamonds / SIlver-Diamond / YG) $44250.00
118366 Oyster Perpetual Day-Date 118366 $116800.00
118366 Day-Date President (Platinum-Baguettes / MOP / Platinum) $114100.00
118388A Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG-Diamonds/Gold-Diamonds /YG) $48400.00
118389 White Gold President Silver Jubilee Diamond 118389 $53600.00
118398 Oyster Perpetual Day-Date 118398 $60400.00
118398 Bril Day-Date President (YG-Baguettes / White / YG) $60400.00
118399 Bril Day-Date President (WG-Baguettes / Pink-Diamonds / WG) $63150.00
14060M Submariner (SS / Black / SS) $6300.00
16570 Explorer II (SS / Black / SS) $6325.00
16570 Rolex Explorer II 16570 $6325.00
16600 Sea-Dweller (SS / Black / SS) $6225.00
16610 Submariner Date (SS / Black / SS) $6000.00
16610V Submariner Date 50th Anniversary (SS-Green / Black / SS) $6225.00
16613 Submariner Serti (SS-YG / Silver-Diamonds-Sapphires / SS-YG) $12200.00
16613 Submariner (SS-YG / Black / SS-YG) $12200.00
16613 Submariner (SS-YG / Blue / SS-YG) $12200.00
16613SG Rolex Submariner Date(YG-SS/Gold dial/YG-SS) $12200.00
16618 Submariner (YG / Blue / YG) $31300.00
16618 Submariner (YG / Steel Serti-Diamonds / YG) $31300.00
16622 Yacht-Master 40mm 16622 $11200.00
16623 Yacht-Master 40mm (SS-YG / MOP / SS-YG) $13350.00
16623 Yacht-Master 40mm (SS-YG / White / SS-YG) $10000.00
16623 Oyster Perpetual Yacht-Master 16623 $11800.00
16623 Oyster Perpetual Yacht-Master 16623 $18050.00
16628 Oyster Perpetual Yacht-Master 16628 $35150.00
16628 Yacht-Master 35mm (YG / Black MOP / YG) $30400.00
16628 Yacht-Master 40mm (YG / Blue / YG) $28900.00
16628NGR Rolex Oyster Perpetual Yachtmaster (YG/MOP dial/YG) $36300.00
168622 Oyster Perpetual Yacht-Master 168622 $8500.00
168622 Yacht-Master 35mm (SS-Platinum / Silver / SS) $10050.00
168623 Yacht-Master 35mm (SS-YG / Gold / SS-YG) $10600.00
169622 Yacht-Master Ladies 29mm (SS-Platinum / Silver / SS) $9000.00
169623 Yacht-Master Ladies 29mm (SS-YG / White / SS-YG) $9350.00
169628 Oyster Perpetual Lady Yacht-Master 169628 $20000.00
169628 Oyster Perpetual Lady Yacht-Master 169628 $20000.00
169628 Oyster Perpetual Lady Yacht-Master 169628 $29000.00
169628 Yacht-Master 29mm (YG / White / YG) $23500.00
176200 Perpetual 26mm (SS-Domed Bezel / Silver / SS) $4750.00
176200 Rolex Oyster perpetual (SS/ White/ SS) $4750.00
176200 Rolex Oyster perpetual (SS/ Silver/ SS) $4750.00
176200 Rolex Oyster perpetual (SS/ Salmon/ SS) $4750.00
176234 Perpetual 26mm (SS-WG-Fluted Bezel / Black / SS) $5700.00
176234 Perpetual 26mm (SS-WG-Fluted Bezel / Pink / SS) $5700.00
176234G Rolex Oyster perpetual (SS- WG/ Salmon - Diamonds / SS) $7450.00
176234G Rolex Oyster perpetual (SS- WG/ White - Diamonds / SS) $7450.00
177200 Rolex Oyster perpetual (SS/ Salmon / SS) $4850.00
177200 Perpetual 31mm (SS-Domed Bezel / Black / SS) $4850.00
177200 Perpetual 31mm (SS-Domed Bezel / Silver / SS) $4850.00
177234 Perpetual 31mm (SS-WG / Silver / SS) $5900.00
177234 Oyster Perpetual 177234 $7650.00
178240 Oyster Perpetual Datejust 178240 $6000.00
178240 Oyster Perpetual Datejust 178240 $6000.00
178240 Datejust 31mm (SS-Domed Bezel / Pink / SS) $6000.00
178241 Datejust 31mm (SS-PG / Blue Jubilee-Diamonds / SS-PG) $11050.00
178241 Datejust 31mm (SS-RG / Champagne / SS-RG) $8900.00
178241 Oyster Perpetual Datejust 178241 $8900.00
178246 Datejust 31mm (Platinum-Domed Bezel / Ice Blue / Platinum) $47700.00
178271 Oyster Perpetual Datejust 178271 $9350.00
178271 Oyster Perpetual Datejust 178271 $9350.00
178271 Oyster Perpetual Datejust 178271 $11100.00
178271 Oyster Perpetual Datejust 178271 $9350.00
178273 Oyster Perpetual Datejust 178273 $9000.00
178273 Oyster Perpetual Datejust 178273 $9000.00
178273 Oyster Perpetual Datejust 178273 $10750.00
178273 Oyster Perpetual Datejust 178273 $10450.00
178273 Datejust 31mm (SS-YG / Yellow Goldust / SS-YG) $13450.00
178274 Datejust 31mm (SS-WG / MOP-Diamonds / SS-WG) $11600.00
178274 Datejust 31mm (SS-WG / Pink / SS-WG-Oyster) $7150.00
178274 Oyster Perpetual Datejust 178274 $7150.00
178274 Oyster Perpetual Datejust 178274 $8600.00
178274 Oyster Perpetual Datejust 178274 $8900.00
178274 Datejust 31mm (SS-WG / Silver Jubilee-Diamonds / SS) $8900.00
178274 Datejust Lady 31mm (SS / Blue-Flowers) $7150.00
178274G Datejust II (WG-SS/ Black-Diamond /SS) $10350.00
178275 Datejust 31mm (PG / Black MOP-Diamonds / PG) $31600.00
178278 Oyster Perpetual Datejust 178278 $24600.00
178278 Oyster Perpetual Datejust 178278 $29050.00
178279 Oyster Perpetual Datejust 178279 $28900.00
178279 Datejust 31mm (WG / Salmon / WG-President) $27150.00
178286 Datejust 31mm (Platinum-Diamonds / Pink MOP / Platinum-Diamonds) $91750.00
178288 Datejust 31mm (YG-Diamonds / MOP-Diamonds / YG) $36750.00
178341 Datejust Lady 31mm (RG/SS - Brown - Diamonds) $12800.00
178383 Datejust Lady 31mm (YG-SS / Silver - Diamonds) NA
179136 Oyster Prepetual Datejust 179136 $51300.00
179136 Oyster prepetual Datejust 179136 $51300.00
179138 Oyster prepetual Datejust Gold 26mm 179138 $27600.00
179138G Datejust (YG- Diamonds/ White-Diamonds /YG) $31350.00
179158 Oyster Prepetual -Datejust 179158 $34600.00
179158 Datejust (YG-Diamonds / Blue-Diamonds / YG) $34600.00
179159 Datejust (WG-Diamonds / MOP-Diamonds / WG) $37100.00
179159 Oyster Prepetual Datejust 179159 $34600.00
179160 Datejust (SS / Blue / SS-Oyster) $5900.00
179160 Datejust (SS-Domed Bezel / Silver / SS) $6000.00
179160 Datejust (SS/ Black-Roman Numerals /SS) $5900.00
179160 Datejust (SS/ Black-Stick Markers /SS) $5900.00
179160 Datejust (SS/ White -Stick Markers /SS) $5900.00
179160 Datejust (SS/ Salmon -Stick Markers /SS) $5900.00
179160 Datejust (SS/ Silver -Roman Numerals /SS) $5900.00
179160 Datejust (SS/ Salmon -Roman Numerals /SS) $5900.00
179161 Oyster Perpetual Datejust 179161 $8050.00
179161 Oyster Prepetual Datejust 179161 $8450.00
179161 Oyster Prepetual Datejust 179161 $10200.00
179163 Datejust (SS-YG-Domed Bezel / Silver / SS-YG) $7750.00
179163 Datejust (YG-SS/Silver/YG-SS) $7750.00
179163 Datejust (YG-SS/Gold/YG-SS) $7700.00
179165 Oyster Prepetual Datejust 179165 $24550.00
179165 Oyster Prepetual Datejust 179165 $26350.00
179166 Datejust (Platinum / Ice Blue / Platinum) $42200.00
179168 Oyster Prepetual Datejust 179168 $22200.00
179171 Oyster Prepetual Datejust 179171 $8500.00
179171 Oyster Prepetual Datejust 179171 $10250.00
179171 Oyster Prepetual Datejust 179171 $10250.00
179171 Oyster Prepetual Datejust 179171 $8500.00
179171 Oyster Prepetual Datejust 179171 $8500.00
179171 Oyster Prepetual Datejust 179171 $10250.00
179171 Datejust (SS-RG / Black / SS-RG) $8500.00
179171 Datejust (SS-PG / Pink Gold-Diamonds / SS-PG) $12450.00
179173 Datejust (SS-YG / Black Jubilee-Diamonds / SS-YG) $12150.00
179173 Datejust (SS-YG / Blue Jubilee-Diamonds / SS-YG) $12150.00
179173 Datejust (SS-YG / MOP-Diamonds / SS-YG) $12150.00
179173 Datejust (SS-YG / White / SS-YG) $8200.00
179173 Oyster Prepetual Datejust 179173 $8200.00
179173 Oyster Prepetual Datejust 179173 $9950.00
179173 Oyster Prepetual Datejust 179173 $8200.00
179173 Oyster Prepetual Datejust 179173 $8200.00
179173 Datejust (YG-SS/Gray/YG-SS) $8200.00
179173G Datejust (YG-SS/Red-Diamonds/YG-SS) $9950.00
179173G Datejust (YG-SS/Silver-Diamonds/YG-SS) $9950.00
179173OPG Datejust (YG-SS/Pink-Diamonds/YG-SS) $9950.00
179174 Datejust (SS/ Black /SS) $6950.00
179174 Rolex Lady Datejust (SS/ White /SS) $6950.00
179174 Datejust Oyster prepetual 179174 $10900.00
179174 Oyster Prepetual Datejust 179174 $8300.00
179174 Oyster Prepetual Datejust 179174 $10900.00
179174 Datejust (SS-WG / Black / SS-Jubilee) $6950.00
179174 Datejust (SS-WG / Black-Diamonds / SS) $8700.00
179174 Datejust (SS-WG / MOP / SS) $8300.00
179174 Datejust (SS-WG / MOP-Diamonds / SS) $10900.00
179174 Datejust (SS-WG / White / SS) $6950.00
179174G Datejust (SS/Salmon-Diamonds/SS) $8700.00
179174NGR Datejust (SS/MOP-Ruby/SS) $9900.00
179174NGS Datejust (SS/MOP-sapphire/SS) $9900.00
179175 Datejust (PG / Black MOP-Diamonds / PG) $28550.00
179175 Datejust (YG / Champange-Diamonds / YG) $26350.00
179175 Oyster Prepetual Datejust 179175 $24600.00
179178 Oyster Prepetual Datejust 179178 $22250.00
179178 Oyster Prepetual Datejust 179178 $22250.00
179178 Oyster Prepetual Datejust 179178 $25250.00
179178 Datejust (YG-Fluted Bezel / Black MOP / YG) $23600.00
179178 Datejust President (YG / Champagne-Diamonds / YG-President) $20600.00
179178 Datejust President (YG / Champagne / YG-President) $22250.00
179178 Rolex Datejust (YG/ White/YG) $22250.00
179178G Rolex Datejust (YG/ White -Diamonds /YG) $24000.00
179178NG Rolex Datejust (YG- Diamonds/ MOP-Diamonds /YG) $21600.00
179179 Oyster Perpetual Datejust 179179 $26350.00
179179 Datejust President (WG / Blue-Diamonds / WG) $26350.00
179179 Datejust President (WG / Silver / WG-President) $24600.00
179179 Lady-Datejust (WG / MOP-Diamonds / WG) $28550.00
179238 Datejust (YG-Diamond / Champagne-Diamonds / YG) $26850.00
179296G Rolex Datejust (Platinum/ Teal-Diamonds/Platinum) $46400.00
179313 Datejust (SS-YG-Diamonds / Goldust-Diamonds / SS-YG) $12375.00
179313 Oyster Perpetual Datejust 179313 $9900.00
179383 Lady-Datejust (SS-YG-Diamonds / Gold Crystal-Diamonds / Jubilee Bracelet) $17450.00
179458 Datejust (YG-Diamonds / Diamonds / YG-Diamonds) $103150.00
179459 Oyster Perpetual Datejust 179459 $106450.00
18946 Day-Date Masterpiece (Platinum-Diamonds / Gery-Diamonds / Platinum) $92900.00
18946 Day-Date Masterpiece (Platinum-Diamonds / Meteorite-Diamonds / Platinum) $96250.00
18946 Day-Date Masterpiece (Platinum-Diamonds / MOP-Diamonds / Platinum) $95000.00
18946A Rolex Oyster perpetual Day-Date (Platinum-Diamonds/ Ice Blue-diamonds /Platinum) $92900.00
18946NCA Day-Date Masterpiece (Platinum-Diamonds/Pink MOP-Diamonds/Platinum) $95000.00
18948 Day-Date Masterpiece (YG-Diamonds / MOP-Diamonds / Tridor) $59800.00
18948A Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG-Diamonds/Meteorite Crysital-Diamonds /YG) $59800.00
18948ABIC Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG-Diamonds/ Gold-Diamonds /YG-SS-RG) $59800.00
18948ABIC Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG-Diamonds/Meteorite Crysital-Diamonds /YG-SS-RG) $59800.00
18956 Oyster Perpetual Day-Date Special Edition 18956 $272500.00
18956 Bril Day-Date Masterpiece (Platinum-Baguettes / Meteorite-Diamonds / Platinum-Baguettes) $272500.00
18958 Bril Day-Date Masterpiece (YG-Baguettes / Jubilee / YG) $108900.00
214270 Explorer (SS / Black / SS 2010) $6200.00
216570 Oyster Perpetual Explorer II 216570 $7750.00
216570 Oyster Perpetual Explorer II 216570 $7750.00
218206 Rolex Oyster perpetual Day-Date (Platinum/ Ice Blue- diamonds /Platinum) $60000.00
218206 Rolex Oyster perpetual Day-Date (Platinum/ Black /Platinum) $60000.00
218235A Rolex Oyster perpetual Day-Date (RG/ Rose Gold-Diamonds /RG) $37400.00
218238 Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG/ Gold-Roman numerals /YG) $32000.00
218238 Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG/ White-Roman numerals /YG) $32000.00
218238A Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG/ Gold-Diamonds /YG) $34700.00
218239A Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG/ Gold-Diamonds /WG) $37450.00
218348 Rolex Oyster perpetual Day-Date (YG-Diamonds/ Gold-Diamonds /YG) $51000.00
218349A Rolex Oyster perpetual Day-Date (WG-Diamonds/ Silver-Diamonds /WG) $53750.00
4243/9 Cellini Danaos 4243/9 $9550.00
5116/8 Cellini Classic 5116/8 $4850.00
5116/9 Cellini Classic 5116/9 $5100.00
5116/9 Cellini Classic 5116/9 $6100.00
5240/6 Cellini Cellinium 5240/6 $12800.00
5240/6 Cellini Cellinium 5240/6 $18550.00
5241/6 Cellini Cellinium 5241/6 $19050.00
5241/6 Cellini Cellinium 5241/6 $19050.00
5330/5 Cellini Cestello 5330/5 $8700.00
5330/9 Cellini Cestello 5330/9 $9800.00
5440/8 Rolex Prince 5440/8 $15500.00
5441/9 Rolex Prince 5441/98 $15450.00
5442/5 Rolex Prince 5442/5 $17000.00
5443/9 Rolex Prince 5443/95 $17000.00
6111/8 Cellini Classic 6111/8 $5150.00
6229/8 Cellini Danaos 6229/8 $4850.00
6229/9 Cellini Danaos 6229/9 $5950.00
6621/9 Cellini Quartz 6621/9 $7150.00
6631/8 Cellini Quartz 6631/8 $7000.00
6633/9 Cellini Quartz 6633/9 $9950.00
6671/9 Cellini Cellissima 6671/9 $12950.00
6691/9 Cellini Cellissima 6691/9 $13950.00
6691/9 Cellini Cellissima 6691/9 $16500.00
6693/9 Cellini Cellissima 6693/9 $22600.00
80298 Lady-Datejust Pearlmaster (YG-Diamonds / MOP-Diamonds / YG-Diamonds) $98000.00
80298G Rolex Datejust Pearlmaster (YG- Diamonds/ White-Diamonds /YG) $35000.00
80298G Rolex Datejust Pearlmaster (YG- Diamonds/ Gold-Diamonds /YG) $41800.00
80299 Oyster Perpetual Lady-Datejust Pearlmaster 80299 $100750.00
80299 Tridor Oyster Perpetual Lady-Datejust $43400.00
80299 Lady-Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds / MOP-Diamonds / WG) $46350.00
80299NG Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds/ Pink MOP-Diamonds /WG) $64550.00
80309 Lady-Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds / Black MOP-Diamonds / WG-Diamonds) $118750.00
80309 Bril Lady-Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds / MOP-Diamonds / WG) $59950.00
80309 SACI Lady-Datejust Pearlmaster (WG-Sapphire / MOP-Diamonds / WG-Diamonds-Sapphires) $104950.00
80309NG Rolex Lady Datejust Pearlmaster (WG-Sapphire/ MOP-Diamonds /WG) $48350.00
80318 Tridor Oyster Perpetual Lady-Datejust $26500.00
80318 Tridor Oyster Perpetual Lady-Datejust $24700.00
80318 Lady-Datejust Pearlmaster (YG-Diamonds / White / YG) $28850.00
80319 Tridor Oyster Perpetual Lady-Datejust $23200.00
80319 Lady-Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds / Blue-Diamonds / WG) $28900.00
80319 Lady-Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds / White / WG) $28850.00
80339 Rolex Lady Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds/ White /WG) $40750.00
80339 Rolex Lady Datejust Pearlmaster (WG-Diamonds/ MOP /WG) $30200.00
81158 Ladies Datejust Special Edition Jubilee Dial (YG-Diamonds / Black Jubilee-Diamonds / Bracelet) NA
81159 Ladies Datejust Special Edition (WG-Diamonds / Goldust Dream-Diamonds / Bracelet) NA
81298 Datejust Special Edition (YG-Diamonds / White MOP / Bracelet) NA
81308BRIL Datejust Special Edition (YG-Diamonds / MOP-Diamonds / Bracelet) NA
81315 Ladies Datejust Special Edition (Everose Gold-Diamonds / Goldust Dream-MOP / Bracelet) NA
81318G Datejust (YG/Gold MOP dial/YG) $32150.00
81319G Datejust (WG/White MOP dial/WG) $33250.00
81338 Datejust Special Edition (YG-Diamonds / Champagne Jubilee-Diamonds / YG-Diamonds) $58600.00
81338 Datejust Special Edition (YG-Diamonds / Diamonds / YG-Diamonds) $80850.00
81339 Datejust Special Edition (WG-Diamonds / Diamonds / WG) NA


donghothuysy.net