Nhờ các bạn góp ý và cho tôi biết về 2 loại đồng hồ này, vì tôi không rành lắm. Bây giờ tôi chưa có điều kiện post hình, tối nay tôi post hình lên cho các bạn xem