Em lại được tặng quả đh nè nhưng mù tịt về em nó , kính nhờ các bác khai sáng giúp em với, em xin cảm ơn !!!
Các Bác khai sáng giúp em với !

Các Bác khai sáng giúp em với !