Nhờ bác AD xem hộ omega deville


Nhờ bác AD xem hộ omega deville


Nhờ bác AD xem hộ omega deville


Nó là omega deville máy 625 17 chân kính,máy mạ vàng,đít inox,dây là bạc mạ vàng,em được 1 người bạn bên pháp tặng và có nói chiếc này rất hiếm.Xin bác đánh giá giùm giá trị thật của nó