1. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 700 ngàn .
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0233.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0234.jpg2. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 800 ngàn .
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0237.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0238.jpg
3. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 800 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0239.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0240.jpg4. dây da cá sấu làm tại Vietnam size 18x16mm , giá 250 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0242.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0243.jpg


5. dây da nhung ngoại nhập size 18x15mm, giá 150 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0245.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0247.jpg6. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x14mm , giá 450 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0250.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0252.jpg7. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 17x14mm, giá 600 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0254.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0255.jpg
8. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 17x14mm , giá 1.2 triệu.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0257.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0258.jpg


9. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm hoặc 17x14mm , giá 1.2 triệu.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0259.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0260.jpg

10. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x16mm giá 600 ngàn
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0262.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0265.jpg

11. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 900 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0267.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0268.jpg

12. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 1 triệu.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0269.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0270.jpg13. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 850 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0271.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0272.jpg
14. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 750 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0274.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0276.jpg
15. dây da Ostrich thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 1 triệu.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0278.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0279.jpg16. dây da cá sấu ngoại nhập size 18x16mm
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0283.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0284.jpg
17. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 1.2 triệu.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0286.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0287.jpg


18. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x15mm, giá 450 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0288.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0289.jpg

19. sây da lizard thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 850 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0292.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0293.jpg


20. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 900 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0294.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0297.jpg
21. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 400 ngàn.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0299.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0300.jpg22. dây da cá sấu thật ngoại nhaatpj size 18x16, giá 1.3 triệu .
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0970.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0972.jpg
23. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 1.9 triệu.
Bán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0978.jpgBán các loại dây da cá sấu-crocodile - da thằn lằn-lizard - size 17x15mm, 18x18mm, 18x16mm, 18x14mm-img_0980.jpg