Tình hình la em có một con Burberry BU 7660 nhưng dây đã hư nên cần mua, anh chị nào có giao lưu vơi em nhé