http://www.donghothuysy.net/attachment.php?attachmentid=27114&stc=1http://www.donghothuysy.net/attachment.php?attachmentid=27113&stc=1 Xin cho hỏi có người bạn có cái đồng hồ này cần thay những món...