ai có dây loại này ( thiếu 2 khúc nối )pm cho em ...tks tất cả anh chị đã quan tâm
...