Em muốn đặt hàng con đồng hồ này bằng đường bưu điện được không? sđt của e 0972 152 529 (Tuyền)