Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước...