Rolex cũng sản xuất khá nhiều những mẫu mã và kiểu khác với những kiểu truyền thống và Wilsdorf ( người sáng lập Rolex) muốn mở rộng công ty hơn nữa nên ông đã đăng ký một số hiệu đồng hồ khác như: Marconi, LON (League of Nations), Brex, Unicorn Lever...Rolco sau này sát nhập với Marconi.

Marconi Brighton Vintage 1930s

Rolex other names-brighton-preowned-vintage-watches-rolex-marconi-deco-1930s-www.donghothuysy.net.jpg

Stauer Marconi Radio

Tên :  Stauer Marconi Radio www.donghothuysy.net.jpg
Xem : 215
Kích cở :  29.7 KB

Marconi 002-20z

Rolex other names-marconi002-20z-www.donghothuysy.net.jpg

Marconi Movement


Rolex other names-rolex-movement-www.donghothuysy.net.jpg


donghothuysy.net