1675-Gilt/Gloss, non-hack, kim chỉ GMT nh, năm 1966
Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT16750-matt,
Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT16760-R series,
Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT16710
Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT16713, Y series
Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT
Những kiểu chữ mới thay đổi của model
GMT 16710:
Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT

Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMTThông tin những vành xoay GMT


Để nhận biết số của những vành xoay GMT

model 1675 và 16750 dùng kính acrylic, vành xoay tương t

Những model kính Sapphire dùng vành tương t

Ba sđầu là số part (315 là miếng màu số bỏ trên niềng xoay). Bốn hoặc năm số tiếp theo là số model (reference number) Số cuối cùng là chỉ màu sắc.

Đen với những với số trắng 315-16750-1
Đỏ/Xanh dương với số trắng 315-16750-6
Đồng/Vàng với số vàng 315-16753-5
Đen với những số vàng 315-16753-1
Đen với những số vàng 315-16758-1
Màu đồng với những số vàng 315-1675-3
Màu đồng với những số vàng
315-16758-3
Đen/Trắng với những số trắng 315-16760-7
Đen với số trắng 315-16700-1

Đỏ/Xanh dương với số trắng 315-16700-6
Đồng/Vàng với số vàng
315-16713-5
Đen với những số vàng
315-16718-1

Màu đồng với những số vàng
315-16718-3

Kích thước của miếng insert (miếng đặt trên niềng xoay):

Model 1675/16750 ...............đường kính bên trong 30.2
. đường kính bên ngoài 37.75mm
Model 16700/16760/16710....đường kính bên trong 30.7 đường kính bên ngoài
37.65mm


Những thông tin tra cứu của đồng hồ Rolex GMT

The Rolex GMT Master

donghothuysy.net