Skeleton Automatic

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Skeleton Automatic.jpg
Lần xem: 375
Kích thước: 66.5 KB
Cấu tạo: Máy IT 10, 11 lignes, 21 hạt kính thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 43 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 5 atm

Dual Time

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Dual Time.jpg
Lần xem: 282
Kích thước: 99.1 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 6203B, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 43 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 5 atm

Retrograde Chrono

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Retrograde Chrono.jpg
Lần xem: 321
Kích thước: 70.1 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 8040N, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 43 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 5 atm

Power Saver Automatic

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Power Reserve.jpg
Lần xem: 231
Kích thước: 57.8 KB

Cấu tạo: Valwiss Automatic BSR-02, 13 lignes, 27 hạt kính, dụ trữ năng lượng 36 giờ thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 43 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 5 atm

Retrograde

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Retrograde.jpg
Lần xem: 212
Kích thước: 77.4 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 7004, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 43 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 5 atm

Vintage H4470

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Vintage H4470.jpg
Lần xem: 155
Kích thước: 223.6 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 5030D, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 44 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 5 atm

Elisa


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Elisa.jpg
Lần xem: 602
Kích thước: 227.0 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 515, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 30 mm; dây đeo thép không rỉ, chịu nước 5 atm

Orion

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Orion.jpg
Lần xem: 200
Kích thước: 35.7 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 515, thiết kế gốm sứ và vàng hồng, mặt kính sapphire, đường kính 38 mm; dây đeo bằng thép/sứ, chịu nước 5 atm

Classic Moon

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Classic Moon.jpg
Lần xem: 273
Kích thước: 294.2 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 706.3, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 39 mm; dây đeo bằng da/thép, chịu nước 5 atm

Gota


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Gotta.jpg
Lần xem: 116
Kích thước: 90.4 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 751, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 27 mm; dây đeo bằng da/thép, chịu nước 3-5 atm

Evasion II

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Evasion 2.jpg
Lần xem: 209
Kích thước: 150.3 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 765(men) - 753(women), thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 27-19 mm; dây đeo bằng da/thép, chịu nước 3 atm

Mytique

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Mystique.jpg
Lần xem: 289
Kích thước: 113.8 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 1062 (men) - 1032 (women), thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 34-29-22 mm; dây đeo bằng da/thép, chịu nước 3 atm

Mystere

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Mystere.jpg
Lần xem: 137
Kích thước: 76.8 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 1032, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 15 mm; dây đeo bằng thép không rỉ, chịu nước 5 atm

Classic

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Classic.jpg
Lần xem: 184
Kích thước: 80.9 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 1062, thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 33 mm; dây đeo bằng da/thép, chịu nước 3 atm

City

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: City.jpg
Lần xem: 224
Kích thước: 113.4 KB

Cấu tạo: Máy Quartz Swiss Made Ronda 705(men) -775(women), thiết kế thép không rỉ, mặt kính sapphire, đường kính 38-28 mm; dây đeo bằng da, chịu nước 3 atm