Hãng đồng hồ Rolex sử dụng những tên khác cho đồng hồ của họ trong những năm 30's và 40's. Những dòng đồng hồ đó có tên như sau: Rolex Oyster Imperial, Rolex Oyster Speedking, Rolex Oyster Royal, Rolex Oyster Firefly, Rolex Precision, Rolex Prince Elegant, Rolex Army....


Rolex Oyster Imperial
Tên : Rolex Oyster Imperial www.donghothuysy.net.jpg
Xem : 190
Kích cở : 80.6 KB

Rolex Oyster Speedking
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rolex Oyster Speedking www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 148
Kích thước: 70.2 KB

Rolex Oyster Royal
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rolex Oyster Royal www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 236
Kích thước: 58.9 KB

Rolex Oyster Firefly
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rolex Oyster Firefly www.donghothuysy.net.JPG
Lần xem: 156
Kích thước: 127.2 KB

Rolex Precision
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rolex-Precision www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 207
Kích thước: 241.5 KB

Rolex Prince Elegant
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rolex Prince Elegant www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 189
Kích thước: 180.2 KB

Rolex Army
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Rolex Army www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 157
Kích thước: 292.8 KBdonghothuysy.net