Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  1.jpg
Lần xem: 390
Kích thước:  97.3 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  2.jpg
Lần xem: 374
Kích thước:  94.4 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  3.jpg
Lần xem: 377
Kích thước:  97.5 KB

mình chụp bằng đt anh em cho ý kiến