1. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 700 ngàn .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0233.jpg
Lần xem: 363
Kích thước: 97.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0234.jpg
Lần xem: 324
Kích thước: 96.4 KB2. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 800 ngàn .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0237.jpg
Lần xem: 357
Kích thước: 96.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0238.jpg
Lần xem: 304
Kích thước: 97.1 KB
3. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 800 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0239.jpg
Lần xem: 407
Kích thước: 97.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0240.jpg
Lần xem: 342
Kích thước: 97.1 KB4. dây da cá sấu làm tại Vietnam size 18x16mm , giá 250 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0242.jpg
Lần xem: 352
Kích thước: 96.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0243.jpg
Lần xem: 316
Kích thước: 97.6 KB


5. dây da nhung ngoại nhập size 18x15mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0245.jpg
Lần xem: 289
Kích thước: 93.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0247.jpg
Lần xem: 295
Kích thước: 96.6 KB6. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x14mm , giá 450 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0250.jpg
Lần xem: 292
Kích thước: 96.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0252.jpg
Lần xem: 308
Kích thước: 97.4 KB7. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 17x14mm, giá 600 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0254.jpg
Lần xem: 323
Kích thước: 97.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0255.jpg
Lần xem: 273
Kích thước: 97.5 KB
8. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 17x14mm , giá 1.2 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0257.jpg
Lần xem: 262
Kích thước: 96.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0258.jpg
Lần xem: 301
Kích thước: 97.4 KB


9. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm hoặc 17x14mm , giá 1.2 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0259.jpg
Lần xem: 268
Kích thước: 96.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0260.jpg
Lần xem: 266
Kích thước: 97.4 KB

10. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x16mm giá 600 ngàn
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0262.jpg
Lần xem: 312
Kích thước: 96.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0265.jpg
Lần xem: 294
Kích thước: 97.4 KB

11. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 900 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0267.jpg
Lần xem: 258
Kích thước: 97.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0268.jpg
Lần xem: 353
Kích thước: 97.9 KB

12. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 1 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0269.jpg
Lần xem: 268
Kích thước: 97.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0270.jpg
Lần xem: 263
Kích thước: 96.8 KB13. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 850 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0271.jpg
Lần xem: 260
Kích thước: 96.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0272.jpg
Lần xem: 294
Kích thước: 97.0 KB
14. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 750 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0274.jpg
Lần xem: 266
Kích thước: 96.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0276.jpg
Lần xem: 258
Kích thước: 98.2 KB
15. dây da Ostrich thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 1 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0278.jpg
Lần xem: 261
Kích thước: 97.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0279.jpg
Lần xem: 261
Kích thước: 97.7 KB16. dây da cá sấu ngoại nhập size 18x16mm
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0283.jpg
Lần xem: 294
Kích thước: 97.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0284.jpg
Lần xem: 308
Kích thước: 98.4 KB
17. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 1.2 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0286.jpg
Lần xem: 260
Kích thước: 97.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0287.jpg
Lần xem: 250
Kích thước: 97.7 KB


18. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x15mm, giá 450 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0288.jpg
Lần xem: 278
Kích thước: 96.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0289.jpg
Lần xem: 242
Kích thước: 97.5 KB

19. sây da lizard thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 850 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0292.jpg
Lần xem: 290
Kích thước: 97.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0293.jpg
Lần xem: 284
Kích thước: 97.8 KB


20. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x16mm, giá 900 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0294.jpg
Lần xem: 271
Kích thước: 97.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0297.jpg
Lần xem: 254
Kích thước: 97.8 KB
21. dây da lizard thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 400 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0299.jpg
Lần xem: 275
Kích thước: 97.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0300.jpg
Lần xem: 259
Kích thước: 97.7 KB22. dây da cá sấu thật ngoại nhaatpj size 18x16, giá 1.3 triệu .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0970.jpg
Lần xem: 178
Kích thước: 95.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0972.jpg
Lần xem: 166
Kích thước: 90.2 KB
23. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 18x14mm, giá 1.9 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0978.jpg
Lần xem: 170
Kích thước: 96.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0980.JPG
Lần xem: 161
Kích thước: 90.2 KB