1. dây da bò thật size 8x22mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0365.jpg
Lần xem: 773
Kích thước: 91.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0367.JPG
Lần xem: 725
Kích thước: 75.9 KB2. dây da lizard thật ngoại nhập size 10x8mm, 400 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0369.jpg
Lần xem: 751
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0371.JPG
Lần xem: 746
Kích thước: 89.5 KB3. dây da bò thật ngoại nhập size 8x6mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0372.JPG
Lần xem: 670
Kích thước: 88.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0374.JPG
Lần xem: 638
Kích thước: 84.7 KB
4. dây da bò thật ngoại nhập size 10x8mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0376.JPG
Lần xem: 546
Kích thước: 84.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0377.JPG
Lần xem: 660
Kích thước: 74.9 KB5. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 12x8mm, giá 700 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0380.jpg
Lần xem: 623
Kích thước: 91.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0384.JPG
Lần xem: 638
Kích thước: 73.6 KB


6. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 14x8mm, giá
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0386.JPG
Lần xem: 662
Kích thước: 81.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0389.JPG
Lần xem: 645
Kích thước: 69.9 KB7. zdây da cá sấu thật ngoại nhập size 13x10 mm, giá 1 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0392.jpg
Lần xem: 599
Kích thước: 91.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0393.JPG
Lần xem: 579
Kích thước: 81.2 KB
8. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 13x12mm, giá 1.7 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0395.JPG
Lần xem: 698
Kích thước: 84.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0397.JPG
Lần xem: 565
Kích thước: 74.7 KB

9. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 12x10mm, giá 1.7 triệu.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0407.JPG
Lần xem: 570
Kích thước: 91.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0410.JPG
Lần xem: 587
Kích thước: 75.1 KB
10. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 12x10mm, giá 1.7 triệu .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0415.JPG
Lần xem: 650
Kích thước: 82.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0418.JPG
Lần xem: 573
Kích thước: 75.5 KB

11. dây da bò thật ngoại nhập size 12x8mm, giá 350 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0420.JPG
Lần xem: 559
Kích thước: 85.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0424.JPG
Lần xem: 593
Kích thước: 81.5 KB


12. dây da lizad thật ngoại nhập size 12x6mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0429.JPG
Lần xem: 612
Kích thước: 68.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0431.JPG
Lần xem: 560
Kích thước: 77.1 KB


13. dây da bò thật ngoại nhập size 14x8mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0433.JPG
Lần xem: 619
Kích thước: 72.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0434.JPG
Lần xem: 565
Kích thước: 75.6 KB
14. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 13x10mm, giá 800 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0441.JPG
Lần xem: 533
Kích thước: 85.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0448.JPG
Lần xem: 551
Kích thước: 85.0 KB
15. dây da bò thật ngoại nhập sze 11x8mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0449.JPG
Lần xem: 511
Kích thước: 87.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0451.JPG
Lần xem: 555
Kích thước: 77.7 KB16. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 8x6mm, giá 400 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0452.JPG
Lần xem: 559
Kích thước: 85.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0455.JPG
Lần xem: 655
Kích thước: 80.7 KB
17. dây da lizad thật ngoại nhập size 10x8mm, giá 500 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0456.JPG
Lần xem: 537
Kích thước: 86.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0459.JPG
Lần xem: 541
Kích thước: 81.2 KB

18. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 12x12mm, giá 1.8 triệu .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0462.JPG
Lần xem: 569
Kích thước: 88.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0463.JPG
Lần xem: 601
Kích thước: 83.8 KB


19. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 8x6mm, giá 400 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0464.jpg
Lần xem: 620
Kích thước: 91.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0466.JPG
Lần xem: 557
Kích thước: 68.9 KB
20. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 10x8mm, giá 400 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0468.JPG
Lần xem: 518
Kích thước: 84.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0471.JPG
Lần xem: 591
Kích thước: 76.3 KB


21. dây da lizard thật ngoại nhập size 11x7mm, giá 150 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0472.jpg
Lần xem: 550
Kích thước: 89.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0473.JPG
Lần xem: 535
Kích thước: 85.1 KB22. dây da bò thật ngoại nhập size 8x7mm, giá
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0485.JPG
Lần xem: 520
Kích thước: 72.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0487.JPG
Lần xem: 522
Kích thước: 80.4 KB

23. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 12x7mm, giá 700 ngàn .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0490.JPG
Lần xem: 508
Kích thước: 79.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0492.JPG
Lần xem: 527
Kích thước: 76.7 KB

24. dây da cá sấu thật ngoại nhập size 13x9mm, giá 1 triệu .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0501.JPG
Lần xem: 619
Kích thước: 65.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0503.JPG
Lần xem: 555
Kích thước: 80.3 KB
25. dây da bò thật ngoại nhập size 12x8mm, giá 350 ngàn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0508.JPG
Lần xem: 500
Kích thước: 65.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: IMG_0510.JPG
Lần xem: 508
Kích thước: 57.6 KB