Ở Việt Nam muốn xem đồng hồ này ở đâu vậy anh Ad ơi?