Rolex cũng sản xuất khá nhiều những mẫu mã và kiểu khác với những kiểu truyền thống và Wilsdorf ( người sáng lập Rolex) muốn mở rộng công ty hơn nữa nên ông đã đăng ký một số hiệu đồng hồ khác như: Marconi, LON (League of Nations), Brex, Unicorn Lever...Rolco sau này sát nhập với Marconi.

Marconi Brighton Vintage 1930s

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Brighton-preowned-vintage-watches-Rolex-Marconi-deco-1930s www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 162
Kích thước:  54.4 KB

Stauer Marconi Radio

Tên :  Stauer Marconi Radio www.donghothuysy.net.jpg
Xem : 287
Kích cở :  29.7 KB

Marconi 002-20z

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  marconi002-20z www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 157
Kích thước:  129.5 KB

Marconi Movement


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Rolex Movement www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 140
Kích thước:  42.5 KB


donghothuysy.net